ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

 

 

 

                                                                                                                           ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ                                                Αθήνα 25 Ιουνίου 2006

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Η Ένωση κριτών (Ε.Κ) είναι το Τεχνικό Εκτελεστικό Όργανο της Ομοσπονδίας που συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τους εκτροφείς δοκιμασμένης ορνιθολογικής ικανότητας στους οποίους θα αναγνωριστεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα επόμενα άρθρα και παραρτήματα του παρόντος κανονισμού η ικανότητα να κρίνουν τα εκτιθέμενα πτηνά σε επίσημες ορνιθολογικές εκδηλώσεις.
Όλες οι αποφάσεις της Ε.Κ θα ισχύουν μετά την επικύρωσή τους από το Δ.Σ της Π.Ο.Ο
Απόρριψη αποφάσεων της Ε.Κ μπορεί να γίνεται από Δ.Σ της Π.Ο.Ο μόνο για λόγους ουσίας και αξιοπιστίας. Το χρονικό διάστημα για την απόρριψη μίας απόφασης της Ε.Κ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 60 ημερών από την επίδοσή της στο Δ.Σ της Π.Ο.Ο. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, θεωρείται πως η έγκριση έχει δοθεί και η απόφαση δεσμεύει την Π.Ο.Ο

ΑΡΘΡΟ 2

Στην Ε.Κ θεσμοθετούνται τα παρακάτω όργανα:
Γενική συνέλευση των Κριτών
Πρόεδρος της Ε.Κ
Σχολή Κριτών
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ απαρτίζεται από όλους τους κριτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Δ.Σ της Ε.Κ και πρόσκληση του Προέδρου της προς τα μέλη.
Η Συνέλευση ισχύει με ιδία παρουσία η με εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε κριτής μπορεί να φέρει μόνο μία εξουσιοδότηση απο άλλο κριτή. Το Δ.Σ της Ε.Κ είναι τριμελές, αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και η ανάδειξή του γίνεται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ της Ε.Κ. Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο κριτής που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, Αντιπρόεδρος ο δεύτερος σε αριθμό ψήφων και Γραμματέας ο τρίτος σε αριθμό ψήφων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο αρχαιότερος και σε περίπτωση ισοψηφίας αρχαιότερων γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εγγραφή στα μητρώα της Ε.Κ γίνεται μέσω εξετάσεων ικανότητας που θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.
Δίδεται η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στο μητρώο κριτών σε άτομα αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή αφού πρώτα εγκριθεί η εγγραφή τους στο μητρώο της Ε.Κ από τη Γ.Σ με ποσοστό 60% τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών της η το 80 % των παρόντων στη ψηφοφορία μελών της με δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια διαδικασία δίδεται επίσης η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στο μητρώο κριτών σε άτομα αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή από άλλη αντίστοιχη ένωση του εσωτερικού η του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 5

Η Ε.Κ διοικείται από ένα τριμελές Δ.Σ που ονομάζεται Δ.Σ της Ε.Κ . Αρμοδιότητά της είναι:
Α. Nα δώσει τις απόψεις που ζητούνται από την Π.Ο.Ο στα:
Γενικά κριτήρια εκτιμήσεως και κρίσεως που προτείνονται από τις Τεχνικές Επιτροπές και προτάσεις αλλαγών η βελτιώσεών τους σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις που τυχόν θα προκύπτουν.
Προβλήματα σχετικά με τη κρίση η τη γενικότερη συμπεριφορά των κριτών.
Β. Να ρυθμίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δόκιμων κριτών και ειδικότερα:
Να ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής των δόκιμων κριτών στις ομάδες προετοιμασίας και εκπαιδευτικών κρίσεων που οργανώνονται στη διάρκεια των Εκθέσεων (Πανελληνίων, Ομοσπονδιακών και Τοπικών διαγωνισμών), η σε ειδικά σεμινάρια κρίσης με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση καταξιωμένων διεθνών κριτών που καλούνται για το σκοπό αυτό.
Γ. Να προτείνει και να στηρίξει την υποψηφιότητα των καλύτερων κριτών της Ε.Κ για Διεθνείς.
Δ. Τη Διεύθυνση του Οργανωτικού και Πειθαρχικού μέρους ειδικότερα:
Να επικυρώνει την εγγραφή των νέων κριτών,
Να τηρεί και να ενημερώνει τον κατάλογο κριτών,
Να φροντίζει για τη πιστή τήρηση των άρθρων του κανονισμού από τους κριτές, να προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.
Να ενημερώνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ο για τυχόν παρεκτροπές εκτροφέων και παρεμπόδιση των κριτών στο έργο τους,
Να ενημερώνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ο για πιθανές ελλείψεις που δυσκολεύουν το έργο τους στις εκδηλώσεις των μελών – Συλλόγων.

ΑΡΘΡΟ 6

Είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Ε.Κ :
1. Να αντιπροσωπεύει την Ε.Κ στο Δ.Σ της Π.Ο.Ο και στα λοιπά Ομοσπονδιακά όργανα όπου συμμετέχει δικαιωματικά με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
2. Να συγκαλεί και να προεδρεύει στη Γ.Σ της Ε.Κ
3. Να προεδρεύει στην Εξεταστική Επιτροπή για την εξέταση των δόκιμων κριτών.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Θέση του Προέδρου της Ε.Κ είναι ασυμβίβαστη με αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου η του Γραμματέα του Δ.Σ της Π.Ο.Ο
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Ε.Κ σε περίπτωση απουσίας του η κωλύματος.

Ο Γραμματέας της Ε.Κ φροντίζει για τη τήρηση και τη φύλαξη του Βιβλίου των αποφάσεων, των καταλόγων των κριτών, της περιουσίας της Ε.Κ και της σχετικής λογιστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η Ε.Κ περιλαμβάνει στο δυναμικό της τους ενεργούς κριτές. Οι ενεργοί κριτές διακρίνονται σε κριτές Ειδικότητας, Κατηγορίας, Διεθνείς και Επίτιμους.

Α. ΚΡΙΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κριτές Ειδικότητας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κατά περίπτωση συνημμένο παράρτημα διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Π.Ο.Ο σαν κριτές συγκεκριμένων ειδών που αποτελούν τμήμα μόνον των υπαρχουσών κατηγοριών.

Β. ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κριτές Κατηγορίας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο συνημμένο κατά περίπτωση παράρτημα διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Π.Ο.Ο σαν κριτές σε μία η περισσότερες κατηγορίες πτηνών που αναγνωρίζονται από την Διεθνή COM.

Γ. ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Κριτές Διεθνείς είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Διεθνούς COM.

Δ. ΚΡΙΤΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ
Κριτές Επίτιμοι ονομάζονται οι κριτές που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους η τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος ΄΄ τιμής ένεκεν΄΄ για διακεκριμένες υπηρεσίες στους σκοπούς της Ομοσπονδίας και της Ορνιθολογίας γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παραίτηση ενός κριτή υποβάλλεται μόνο στο Πρόεδρο της Ε.Κ

ΑΡΘΡΟ 10

Με τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας του ο κριτής τίθεται εκτός των ενεργών κριτών και αυτομάτως ονομάζεται επίτιμος κριτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11

Όλοι οι ενεργοί κριτές είναι στη διάθεση της Ε.Κ για τοπικούς, περιφερειακούς, Ομοσπονδιακούς, Διεθνείς Διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο διορισμός των κριτών γίνεται με βάση τα παρακάτω:

Α. Η Ε.Κ πριν τον διορισμό των κριτών θα λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα των συλλόγων μελών της για το τρέχον έτος και θα καταρτίζει σχετικό πρόγραμμα. Οι Σύλλογοι - μέλη μπορούν να επιλέξουν ονομαστικά τους κριτές που επιθυμούν για το Διαγωνισμό τους αρκεί να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων την αποδοχή και τη συναίνεση των προτεινόμενων κριτών.

Β. Αν τα αιτήματα διορισμού κριτών των συλλόγων δεν είναι ονομαστικά η οι προτεινόμενοι από τους Συλλόγους κριτές κωλύονται, η Ε.Κ προχωρά σε διορισμούς κριτών από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών της με γραπτή ανακοίνωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία Έκθεσης, και είναι υποχρεωτικός για τους εγγεγραμμένους κριτές.

Γ. Οι Σύλλογοι - μέλη μπορούν να απευθύνονται και σε κριτές άλλων χωρών. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ειδοποιηθεί η Ε.Κ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι ξένοι κριτές που θα προσκληθούν να είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή COM.

Δ. Οι κριτές δεν μπορούν να αρνηθούν το διορισμό τους παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Τους λόγους αυτούς θα εξετάζει ο Πρόεδρος της Ε.Κ και αν τους κρίνει βάσιμους θα φροντίσει για την αντικατάστασή του.

Ε. Η Ε.Κ μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μελών της σε εργασίες κρίσης που αφορούν Διαγωνισμό άλλης Ομοσπονδίας η ανεξάρτητου Συλλόγου του εσωτερικού η του εξωτερικού, αφού όμως προηγηθεί η κατά περίπτωση έγκριση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 13

Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά την εφαρμογή του καταστατικού και των Ομοσπονδιακών Κανονισμών εφαρμόζοντας τα κριτήρια Κρίσης και Εκτίμησης που έχουν επικυρωθεί από την Ομοσπονδία με πρόταση των Τεχνικών Επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο κριτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι εξισωμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας σαν δημόσιος λειτουργός, και με αυτή την ιδιότητα θα προστατεύεται.

ΑΡΘΡΟ 15

Σαν υποψήφιοι Δόκιμοι Κριτές μπορούν να εγγραφούν στη Σχολή Κριτών και άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο – μέλος της Π.Ο.Ο
Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ιδρυτικά και δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση που ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αποκτήσουν την ιδιότητα του κριτή, μπορούν εάν επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ε.Κ με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη της αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Έσοδα της Ε.Κ θα είναι η ετησίως προτεινόμενη και εγκρινόμενη από τη Γ.Σ της Π.Ο.Ο οικονομική βοήθεια, και η ετήσια εισφορά των μελών της Ε.Κ που καθορίζεται σε ποσό ίσο με το 1/6 της χαμηλότερης σε ύψος ετήσιας συνδρομής ενός απλού μέλους προς Σύλλογο – μέλος της Π.Ο.Ο. με ελάχιστη καταβολή τα 5 € (ευρώ) Οικονομικός απολογισμός της Ε.Κ θα υποβάλλεται ετησίως στην Γ.Σ της Π.Ο.Ο με ευθύνη του Προέδρου της..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του θεσμού της Ένωσης Κριτών και οι διαδικασίες εκπαίδευσης των μελλοντικών κριτών, η Ένωση Κριτών θα στελεχωθεί από την πρώτη ομάδα των υποψηφίων Δόκιμων Κριτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία έως και 30.09.2006. Τα άτομα αυτά θα ονομάζονται ιδρυτικά και η θητεία τους θα είναι τετραετής. Μετά τη πάροδο των τεσσάρων ετών θα παραμένουν εγγεγραμμένοι στην Ε.Κ μόνο εάν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Κριτή Ειδικότητας, Κατηγορίας, Διεθνή η Επίτιμου. Η ψήφος των ιδρυτικών μελών θα είναι ισότιμη με όσους αποκτήσουν στο ενδιάμεσο διάστημα το τίτλο του Κριτή, και μέχρι να λήξει η τετραετής θητεία τους.