ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Κατηγορίες D,E,F,G,H.

                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα 01 Αυγούστου 2013

ΑΡΘΡΟ 1

Η αίτηση - πρόταση για την εγγραφή ενός υποψήφιου στη Σχολή Κριτών γίνεται από τον Σύλλογο που ανήκει ο υποψήφιος προς την Ένωση κριτών (Ε.Κ) ζητώντας να οργανωθεί στη περιοχή δραστηριοποίησής του ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κριτές.
Η Ε.Κ υποχρεούται να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος το αργότερο 6 μήνες από τη παραλαβή της αίτησης – πρότασης του ενδιαφερόμενου Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 2

Για να γίνει δεκτός κάποιος σαν δόκιμος κριτής είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος να παρουσιάσει αίτηση του υποψήφιου κριτή προς την Ε.Κ και να έχει τα παρακάτω προσόντα:
Να έχει ηλικία από 18 – 75 ετών.
Να είναι εκτροφέας σε ένα η περισσότερα είδη καναρινιών της κατηγορίας για την οποία υποβάλει την αίτηση.
Να συμμετέχει κάθε χρόνο σε διαγωνισμούς Τοπικού, Ομοσπονδιακού, Πανεθνικού, Διεθνούς η Παγκόσμιου χαρακτήρα.
Να έχει τίτλο σπουδών βασικής εκπαίδευσης,
Να έχει εμπειρία στην εκτροφή καναρινιών, επικοινωνιακή ικανότητα και Συλλογική δραστηριότητα.
Να μην είναι υποκείμενος σε πειθαρχική ποινή επικυρωμένη από την Π.Ο.Ο

Η πιστοποίηση όλων των παραπάνω γίνεται με φροντίδα του υποψήφιου δόκιμου κριτή και θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Κ τα παρακάτω:
Α)Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται:
1. ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
2. πατρώνυμο,
3. διεύθυνση διαμονής,
4. τηλέφωνα επικοινωνίας,
5. Σύλλογο και Αριθμό Μητρώου του Συλλόγου που ανήκει,
6. είδη κατηγορίας καναρινιών για τα οποία ενδιαφέρεται,
Β)Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει:
1. τις Εκθέσεις Διαγωνισμούς που έχει συμμετάσχει τα τελευταία τρία χρόνια,
2. τον αριθμό των καναρινιών εκτροφής του που έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, (αναλυτικά ο αριθμός καναρινιών ανά διαγωνισμό η συνολικά αν υπερβαίνει τις 100 συμμετοχές).
3. Τίτλο σπουδών,
4. Ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα στο Σύλλογο που ανήκει. .
ΑΡΘΡΟ 3

Η εκπαιδευτική διαδικασία των δόκιμων κριτών ειδικότητας χωρίζεται σε 2 μέρη:.
Α. Το Θεωρητικό μέρος:
Διαρκεί 6 μήνες και περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων, προφορικές και γραπτές εξετάσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων πάνω στη διδαχθείσα ύλη.
1.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
2.Ανατομία και μορφολογία,
3.Γενετική,
4.Κανονισμοί της Ομοσπονδίας,
5.Τεχνική της κρίσης,
6.Πρότυπα της κατηγορίας και των ειδών της.
Με τρεις απουσίες του υποψήφιου από τα μαθήματα, τίθεται εκτός διαδικασίας και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την επόμενη φορά που θα οριστεί νέος κύκλος μαθημάτων, το σύνολο των μαθημάτων.
Η Ε.Κ ενημερώνει την Ομοσπονδία και τον αρμόδιο Σύλλογο για τη λίστα των μαθημάτων με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές και το κατάλογο των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο υποψήφιος.
Οι δόκιμοι κριτές που παρακολούθησαν κανονικά τα σεμινάρια υποχρεούνται σε γραπτή εξέταση στην ύλη που διδάχτηκαν με ευθύνη των εκπαιδευτών τους. Συμπληρώνουν έντυπο με 30 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και εάν απαντήσουν σωστά σε 24 τουλάχιστον από αυτές θεωρείται πώς ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία. Η Ε.Κ είναι η μόνη αρμόδια για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.
Β. Το Πρακτικό μέρος:
Απαιτεί τουλάχιστον μία Εκθεσιακή περίοδο και περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική κρίση και τελική εξέταση.
Προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία μέσω της πρακτικής εξάσκησης οι δόκιμοι κριτές, καταρτίζεται πρόγραμμα συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές κρίσεις που θα γίνονται στις Εκθέσεις Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας. Οι Σύλλογοι μέλη είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τη παρουσία των δοκίμων κριτών της Σχολής Κριτών σε όλη τη διάρκεια των κρίσεων και να διευκολύνουν τη προγραμματισμένη πρακτική τους εξάσκηση.
Τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη παρουσία δόκιμων κριτών στις Εκθέσεις Συλλόγων-μελών και των σεμιναρίων τους, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.
Μετά τη πρακτική εξάσκηση, οι δόκιμοι κριτές υποχρεούνται σε τελική εξέταση ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ε.Κ, τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ο, τον Πρόεδρο των Τ.Ε και 2 κριτές της ειδικότητας που εξετάζεται ο δόκιμος κριτής.
Η ημερομηνία των εξετάσεων καθορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή και ανακοινώνεται 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους προς όλους τους ενδιαφερόμενους με επιστολή.

Η θεωρητική εξέταση του κάθε υποψήφιου στην Εξεταστική επιτροπή θα γίνεται με τουλάχιστον 10 προφορικές ερωτήσεις σχετικές με την εξεταστέα ύλη του θεωρητικού μέρους και τη κατηγορία καναρινιών που εξετάζεται.

Η πρακτική εξέταση του κάθε υποψήφιου στην Εξεταστική επιτροπή θα γίνεται με τη βαθμολόγηση 10 τουλάχιστον πτηνών από τον δόκιμο κριτή στη κατηγορία που εξετάζεται

Η Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει την ικανότητα του δόκιμου κριτή θα λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω στοιχεία.

Θεωρητικές εξετάσεις:
Ποσοστό επιτυχίας 80% - 90% = 60 βαθμοί
Ποσοστό επιτυχίας 90% - 100% = 70 βαθμοί

Πρακτικές εξετάσεις:
Επιτυχής εξέταση - άριστα =100 βαθμοί
Επιτυχής εξέταση - λίαν καλώς = 80 βαθμοί
Επιτυχής εξέταση - καλώς = 60 βαθμοί

Παράγοντες που βαθμολογούνται:
Αρχαιότητα: 5 βαθμοί ανά 5ετή συνεχόμενη παρουσία σε Εκθέσεις. Πλαφόν 10 βαθμοί.
Διακρίσεις: 2 βαθμοί σε κάθε 1η διάκριση, 1 βαθμός σε κάθε 2η διάκριση και ½ βαθμός σε κάθε 3η διάκριση. Πλαφόν 10 βαθμοί.
Εργασίες – δημοσιεύσεις: 5 βαθμοί για κάθε δημοσιευμένο άρθρο στην ειδικότητα που εξετάζεται ο δόκιμος κριτής. Πλαφόν 10 βαθμοί.
Για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στις εξετάσεις ο δόκιμος κριτή, θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 160 βαθμούς σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες.

ΑΡΘΡΟ 4

Από την Ε.Κ χορηγείται στους επιτυχόντες κριτές σχετική βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης και ικανότητας κριτή, όπου εκτός από το ονοματεπώνυμο αναγράφεται η ημερομηνία απονομής, η τελική βαθμολογία και η ειδικότητα για την οποία πιστοποιήθηκε ο νέος κριτής.
Με τα στοιχεία αυτά εγγράφεται αυτομάτως και στο μητρώο της Ε.Κ.