Διαδικασία πρόσκλησης κριτών COM-OMJ

Ενημερωθήκαμε από την COM-HELLAS για την διαδικασία που πρέπει να εφαρμόσουν οι σύλλογοι της Ελλάδας για τη πρόσκληση των ξένων κριτών COM-OMJ. Για αυτό το λόγο αποστείλαμε στους συλλόγους της Ομοσπονδίας στα αγγλικά  και μεταφρασμένο στα ελληνικά το κείμενο της COM:

"COM national or COM-affiliated Clubs who wish to invite foreign OMJ judges, shall do so only through the Secretary of the OMJ exclusively. However,in the event of direct contact having been made or invited judges there is an obligation to inform the Secretary of the OMJ who will check if the judges concerned are in good standing, which will authorise or not the invitation (copy will be sent to the President of the OMJ)."

"Η εθνική COM (COM Hellas) ή οι συνδεδεμένοι σύλλογοι με τη COM που επιθυμούν να προσκαλέσουν ξένους διεθνείς κριτές COM-OMJ, θα το πράξουν μόνο μέσω του γραμματέα της COM-OMJ αποκλειστικά. Ωστόσο, σε περίπτωση άμεσης επαφής με την οποία έχει γίνει κλήση κριτών COM-OMJ υπάρχει υποχρέωση να ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας της COM-OMJ που θα ελέγξει αν οι εν λόγω κριτές είναι σε καλή κατάσταση, και ο οποίος θα εγκρίνει ή όχι την πρόσκληση (αντίγραφο θα σταλεί στον Πρόεδρο της COM-OMJ).."

Κατόπιν αυτού,υποχρεούνται όλοι οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας που προσκάλεσαν ή πρόκειται να προσκαλέσουν διεθνείς ξένους κριτές COM-OMJ, να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία με επιστολή τους με τα στοιχεία των κριτών και τα στοιχεία της παρουσίας τους στην Ελλάδα, προκειμένου στη συνέχεια η Ομοσπονδία μέσω της COM Hellas, να διαβιβάσει τις σχετικές αιτήσεις και ενημερώσεις στο Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της COM-OMJ.