ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

 

 

 

                                                                                                                           ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ                                                Αθήνα 25 Ιουνίου 2006 και 20 Μαίου 2018 (αντικατάσταση άρθρου 15)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Η Ένωση κριτών (Ε.Κ) είναι το Τεχνικό Εκτελεστικό Όργανο της Ομοσπονδίας που συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τους εκτροφείς δοκιμασμένης ορνιθολογικής ικανότητας στους οποίους θα αναγνωριστεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα επόμενα άρθρα και παραρτήματα του παρόντος κανονισμού η ικανότητα να κρίνουν τα εκτιθέμενα πτηνά σε επίσημες ορνιθολογικές εκδηλώσεις.
Όλες οι αποφάσεις της Ε.Κ θα ισχύουν μετά την επικύρωσή τους από το Δ.Σ της Π.Ο.Ο
Απόρριψη αποφάσεων της Ε.Κ μπορεί να γίνεται από Δ.Σ της Π.Ο.Ο μόνο για λόγους ουσίας και αξιοπιστίας. Το χρονικό διάστημα για την απόρριψη μίας απόφασης της Ε.Κ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 60 ημερών από την επίδοσή της στο Δ.Σ της Π.Ο.Ο. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, θεωρείται πως η έγκριση έχει δοθεί και η απόφαση δεσμεύει την Π.Ο.Ο

ΑΡΘΡΟ 2

Στην Ε.Κ θεσμοθετούνται τα παρακάτω όργανα:
Γενική συνέλευση των Κριτών
Πρόεδρος της Ε.Κ
Σχολή Κριτών
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ απαρτίζεται από όλους τους κριτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Δ.Σ της Ε.Κ και πρόσκληση του Προέδρου της προς τα μέλη.
Η Συνέλευση ισχύει με ιδία παρουσία η με εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε κριτής μπορεί να φέρει μόνο μία εξουσιοδότηση απο άλλο κριτή. Το Δ.Σ της Ε.Κ είναι τριμελές, αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και η ανάδειξή του γίνεται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ της Ε.Κ. Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο κριτής που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, Αντιπρόεδρος ο δεύτερος σε αριθμό ψήφων και Γραμματέας ο τρίτος σε αριθμό ψήφων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο αρχαιότερος και σε περίπτωση ισοψηφίας αρχαιότερων γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εγγραφή στα μητρώα της Ε.Κ γίνεται μέσω εξετάσεων ικανότητας που θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.
Δίδεται η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στο μητρώο κριτών σε άτομα αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή αφού πρώτα εγκριθεί η εγγραφή τους στο μητρώο της Ε.Κ από τη Γ.Σ με ποσοστό 60% τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών της η το 80 % των παρόντων στη ψηφοφορία μελών της με δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια διαδικασία δίδεται επίσης η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στο μητρώο κριτών σε άτομα αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή από άλλη αντίστοιχη ένωση του εσωτερικού η του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 5

Η Ε.Κ διοικείται από ένα τριμελές Δ.Σ που ονομάζεται Δ.Σ της Ε.Κ . Αρμοδιότητά της είναι:
Α. Nα δώσει τις απόψεις που ζητούνται από την Π.Ο.Ο στα:
Γενικά κριτήρια εκτιμήσεως και κρίσεως που προτείνονται από τις Τεχνικές Επιτροπές και προτάσεις αλλαγών η βελτιώσεών τους σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις που τυχόν θα προκύπτουν.
Προβλήματα σχετικά με τη κρίση η τη γενικότερη συμπεριφορά των κριτών.
Β. Να ρυθμίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δόκιμων κριτών και ειδικότερα:
Να ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής των δόκιμων κριτών στις ομάδες προετοιμασίας και εκπαιδευτικών κρίσεων που οργανώνονται στη διάρκεια των Εκθέσεων (Πανελληνίων, Ομοσπονδιακών και Τοπικών διαγωνισμών), η σε ειδικά σεμινάρια κρίσης με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση καταξιωμένων διεθνών κριτών που καλούνται για το σκοπό αυτό.
Γ. Να προτείνει και να στηρίξει την υποψηφιότητα των καλύτερων κριτών της Ε.Κ για Διεθνείς.
Δ. Τη Διεύθυνση του Οργανωτικού και Πειθαρχικού μέρους ειδικότερα:
Να επικυρώνει την εγγραφή των νέων κριτών,
Να τηρεί και να ενημερώνει τον κατάλογο κριτών,
Να φροντίζει για τη πιστή τήρηση των άρθρων του κανονισμού από τους κριτές, να προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.
Να ενημερώνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ο για τυχόν παρεκτροπές εκτροφέων και παρεμπόδιση των κριτών στο έργο τους,
Να ενημερώνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ο για πιθανές ελλείψεις που δυσκολεύουν το έργο τους στις εκδηλώσεις των μελών – Συλλόγων.

ΑΡΘΡΟ 6

Είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Ε.Κ :
1. Να αντιπροσωπεύει την Ε.Κ στο Δ.Σ της Π.Ο.Ο και στα λοιπά Ομοσπονδιακά όργανα όπου συμμετέχει δικαιωματικά με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
2. Να συγκαλεί και να προεδρεύει στη Γ.Σ της Ε.Κ
3. Να προεδρεύει στην Εξεταστική Επιτροπή για την εξέταση των δόκιμων κριτών.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Θέση του Προέδρου της Ε.Κ είναι ασυμβίβαστη με αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου η του Γραμματέα του Δ.Σ της Π.Ο.Ο
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Ε.Κ σε περίπτωση απουσίας του η κωλύματος.

Ο Γραμματέας της Ε.Κ φροντίζει για τη τήρηση και τη φύλαξη του Βιβλίου των αποφάσεων, των καταλόγων των κριτών, της περιουσίας της Ε.Κ και της σχετικής λογιστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η Ε.Κ περιλαμβάνει στο δυναμικό της τους ενεργούς κριτές. Οι ενεργοί κριτές διακρίνονται σε κριτές Ειδικότητας, Κατηγορίας, Διεθνείς και Επίτιμους.

Α. ΚΡΙΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κριτές Ειδικότητας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κατά περίπτωση συνημμένο παράρτημα διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Π.Ο.Ο σαν κριτές συγκεκριμένων ειδών που αποτελούν τμήμα μόνον των υπαρχουσών κατηγοριών.

Β. ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κριτές Κατηγορίας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο συνημμένο κατά περίπτωση παράρτημα διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Π.Ο.Ο σαν κριτές σε μία η περισσότερες κατηγορίες πτηνών που αναγνωρίζονται από την Διεθνή COM.

Γ. ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Κριτές Διεθνείς είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Διεθνούς COM.

Δ. ΚΡΙΤΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ
Κριτές Επίτιμοι ονομάζονται οι κριτές που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους η τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος ΄΄ τιμής ένεκεν΄΄ για διακεκριμένες υπηρεσίες στους σκοπούς της Ομοσπονδίας και της Ορνιθολογίας γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παραίτηση ενός κριτή υποβάλλεται μόνο στο Πρόεδρο της Ε.Κ

ΑΡΘΡΟ 10

Με τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας του ο κριτής τίθεται εκτός των ενεργών κριτών και αυτομάτως ονομάζεται επίτιμος κριτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11

Όλοι οι ενεργοί κριτές είναι στη διάθεση της Ε.Κ για τοπικούς, περιφερειακούς, Ομοσπονδιακούς, Διεθνείς Διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο διορισμός των κριτών γίνεται με βάση τα παρακάτω:

Α. Η Ε.Κ πριν τον διορισμό των κριτών θα λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα των συλλόγων μελών της για το τρέχον έτος και θα καταρτίζει σχετικό πρόγραμμα. Οι Σύλλογοι - μέλη μπορούν να επιλέξουν ονομαστικά τους κριτές που επιθυμούν για το Διαγωνισμό τους αρκεί να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων την αποδοχή και τη συναίνεση των προτεινόμενων κριτών.

Β. Αν τα αιτήματα διορισμού κριτών των συλλόγων δεν είναι ονομαστικά η οι προτεινόμενοι από τους Συλλόγους κριτές κωλύονται, η Ε.Κ προχωρά σε διορισμούς κριτών από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών της με γραπτή ανακοίνωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία Έκθεσης, και είναι υποχρεωτικός για τους εγγεγραμμένους κριτές.

Γ. Οι Σύλλογοι - μέλη μπορούν να απευθύνονται και σε κριτές άλλων χωρών. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ειδοποιηθεί η Ε.Κ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι ξένοι κριτές που θα προσκληθούν να είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή COM.

Δ. Οι κριτές δεν μπορούν να αρνηθούν το διορισμό τους παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Τους λόγους αυτούς θα εξετάζει ο Πρόεδρος της Ε.Κ και αν τους κρίνει βάσιμους θα φροντίσει για την αντικατάστασή του.

Ε. Η Ε.Κ μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μελών της σε εργασίες κρίσης που αφορούν Διαγωνισμό άλλης Ομοσπονδίας η ανεξάρτητου Συλλόγου του εσωτερικού η του εξωτερικού, αφού όμως προηγηθεί η κατά περίπτωση έγκριση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 13

Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά την εφαρμογή του καταστατικού και των Ομοσπονδιακών Κανονισμών εφαρμόζοντας τα κριτήρια Κρίσης και Εκτίμησης που έχουν επικυρωθεί από την Ομοσπονδία με πρόταση των Τεχνικών Επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο κριτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι εξισωμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας σαν δημόσιος λειτουργός, και με αυτή την ιδιότητα θα προστατεύεται.

ΑΡΘΡΟ 15

Σαν υποψήφιοι Δόκιμοι κριτές μπορούν να εγγραφούν στη Σχολή Κριτών μόνο τα ενεργά μέλη των ενεργών συλλόγων της Π.Ο.Ο.

Ενεργό μέλος ενός συλλόγου θεωρείται το μέλος που είναι ενεργός εκτροφέας πτηνών συντροφιάς, έχει πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή του και δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Ενεργός σύλλογος θεωρείται ο σύλλογος που έχει πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή του και δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι ενεργοί κριτές πρέπει να είναι ενεργά μέλη στο σύλλογο τους και ο σύλλογος τους να είναι ενεργός σύλλογος στην Π.Ο.Ο. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν νοείται η ύπαρξη ενεργού κριτή στην Π.Ο.Ο.

Σε περίπτωση που κριτής από ξένη χώρα, εκτός Ελλάδας, επιθυμεί την ένταξη του στην Ένωση κριτών της Π.Ο.Ο, τούτο μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον ο ξένος κριτής ενταχθεί σε ενεργό σύλλογο της Π.Ο.Ο.

Ενεργός κριτής της Π.Ο.Ο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κριτής άλλης Ελληνικής Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Έσοδα της Ε.Κ θα είναι η ετησίως προτεινόμενη και εγκρινόμενη από τη Γ.Σ της Π.Ο.Ο οικονομική βοήθεια, και η ετήσια εισφορά των μελών της Ε.Κ που καθορίζεται σε ποσό ίσο με το 1/6 της χαμηλότερης σε ύψος ετήσιας συνδρομής ενός απλού μέλους προς Σύλλογο – μέλος της Π.Ο.Ο. με ελάχιστη καταβολή τα 5 € (ευρώ) Οικονομικός απολογισμός της Ε.Κ θα υποβάλλεται ετησίως στην Γ.Σ της Π.Ο.Ο με ευθύνη του Προέδρου της..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του θεσμού της Ένωσης Κριτών και οι διαδικασίες εκπαίδευσης των μελλοντικών κριτών, η Ένωση Κριτών θα στελεχωθεί από την πρώτη ομάδα των υποψηφίων Δόκιμων Κριτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία έως και 30.09.2006. Τα άτομα αυτά θα ονομάζονται ιδρυτικά και η θητεία τους θα είναι τετραετής. Μετά τη πάροδο των τεσσάρων ετών θα παραμένουν εγγεγραμμένοι στην Ε.Κ μόνο εάν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Κριτή Ειδικότητας, Κατηγορίας, Διεθνή η Επίτιμου. Η ψήφος των ιδρυτικών μελών θα είναι ισότιμη με όσους αποκτήσουν στο ενδιάμεσο διάστημα το τίτλο του Κριτή, και μέχρι να λήξει η τετραετής θητεία τους.

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Κατηγορίες D,E,F,G,H.

                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα 01 Αυγούστου 2013

ΑΡΘΡΟ 1

Η αίτηση - πρόταση για την εγγραφή ενός υποψήφιου στη Σχολή Κριτών γίνεται από τον Σύλλογο που ανήκει ο υποψήφιος προς την Ένωση κριτών (Ε.Κ) ζητώντας να οργανωθεί στη περιοχή δραστηριοποίησής του ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κριτές.
Η Ε.Κ υποχρεούται να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος το αργότερο 6 μήνες από τη παραλαβή της αίτησης – πρότασης του ενδιαφερόμενου Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 2

Για να γίνει δεκτός κάποιος σαν δόκιμος κριτής είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος να παρουσιάσει αίτηση του υποψήφιου κριτή προς την Ε.Κ και να έχει τα παρακάτω προσόντα:
Να έχει ηλικία από 18 – 75 ετών.
Να είναι εκτροφέας σε ένα η περισσότερα είδη καναρινιών της κατηγορίας για την οποία υποβάλει την αίτηση.
Να συμμετέχει κάθε χρόνο σε διαγωνισμούς Τοπικού, Ομοσπονδιακού, Πανεθνικού, Διεθνούς η Παγκόσμιου χαρακτήρα.
Να έχει τίτλο σπουδών βασικής εκπαίδευσης,
Να έχει εμπειρία στην εκτροφή καναρινιών, επικοινωνιακή ικανότητα και Συλλογική δραστηριότητα.
Να μην είναι υποκείμενος σε πειθαρχική ποινή επικυρωμένη από την Π.Ο.Ο

Η πιστοποίηση όλων των παραπάνω γίνεται με φροντίδα του υποψήφιου δόκιμου κριτή και θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Κ τα παρακάτω:
Α)Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται:
1. ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
2. πατρώνυμο,
3. διεύθυνση διαμονής,
4. τηλέφωνα επικοινωνίας,
5. Σύλλογο και Αριθμό Μητρώου του Συλλόγου που ανήκει,
6. είδη κατηγορίας καναρινιών για τα οποία ενδιαφέρεται,
Β)Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει:
1. τις Εκθέσεις Διαγωνισμούς που έχει συμμετάσχει τα τελευταία τρία χρόνια,
2. τον αριθμό των καναρινιών εκτροφής του που έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, (αναλυτικά ο αριθμός καναρινιών ανά διαγωνισμό η συνολικά αν υπερβαίνει τις 100 συμμετοχές).
3. Τίτλο σπουδών,
4. Ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα στο Σύλλογο που ανήκει. .
ΑΡΘΡΟ 3

Η εκπαιδευτική διαδικασία των δόκιμων κριτών ειδικότητας χωρίζεται σε 2 μέρη:.
Α. Το Θεωρητικό μέρος:
Διαρκεί 6 μήνες και περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων, προφορικές και γραπτές εξετάσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων πάνω στη διδαχθείσα ύλη.
1.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
2.Ανατομία και μορφολογία,
3.Γενετική,
4.Κανονισμοί της Ομοσπονδίας,
5.Τεχνική της κρίσης,
6.Πρότυπα της κατηγορίας και των ειδών της.
Με τρεις απουσίες του υποψήφιου από τα μαθήματα, τίθεται εκτός διαδικασίας και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την επόμενη φορά που θα οριστεί νέος κύκλος μαθημάτων, το σύνολο των μαθημάτων.
Η Ε.Κ ενημερώνει την Ομοσπονδία και τον αρμόδιο Σύλλογο για τη λίστα των μαθημάτων με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές και το κατάλογο των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο υποψήφιος.
Οι δόκιμοι κριτές που παρακολούθησαν κανονικά τα σεμινάρια υποχρεούνται σε γραπτή εξέταση στην ύλη που διδάχτηκαν με ευθύνη των εκπαιδευτών τους. Συμπληρώνουν έντυπο με 30 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και εάν απαντήσουν σωστά σε 24 τουλάχιστον από αυτές θεωρείται πώς ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία. Η Ε.Κ είναι η μόνη αρμόδια για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.
Β. Το Πρακτικό μέρος:
Απαιτεί τουλάχιστον μία Εκθεσιακή περίοδο και περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική κρίση και τελική εξέταση.
Προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία μέσω της πρακτικής εξάσκησης οι δόκιμοι κριτές, καταρτίζεται πρόγραμμα συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές κρίσεις που θα γίνονται στις Εκθέσεις Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας. Οι Σύλλογοι μέλη είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τη παρουσία των δοκίμων κριτών της Σχολής Κριτών σε όλη τη διάρκεια των κρίσεων και να διευκολύνουν τη προγραμματισμένη πρακτική τους εξάσκηση.
Τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη παρουσία δόκιμων κριτών στις Εκθέσεις Συλλόγων-μελών και των σεμιναρίων τους, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.
Μετά τη πρακτική εξάσκηση, οι δόκιμοι κριτές υποχρεούνται σε τελική εξέταση ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ε.Κ, τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ο, τον Πρόεδρο των Τ.Ε και 2 κριτές της ειδικότητας που εξετάζεται ο δόκιμος κριτής.
Η ημερομηνία των εξετάσεων καθορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή και ανακοινώνεται 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους προς όλους τους ενδιαφερόμενους με επιστολή.

Η θεωρητική εξέταση του κάθε υποψήφιου στην Εξεταστική επιτροπή θα γίνεται με τουλάχιστον 10 προφορικές ερωτήσεις σχετικές με την εξεταστέα ύλη του θεωρητικού μέρους και τη κατηγορία καναρινιών που εξετάζεται.

Η πρακτική εξέταση του κάθε υποψήφιου στην Εξεταστική επιτροπή θα γίνεται με τη βαθμολόγηση 10 τουλάχιστον πτηνών από τον δόκιμο κριτή στη κατηγορία που εξετάζεται

Η Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει την ικανότητα του δόκιμου κριτή θα λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω στοιχεία.

Θεωρητικές εξετάσεις:
Ποσοστό επιτυχίας 80% - 90% = 60 βαθμοί
Ποσοστό επιτυχίας 90% - 100% = 70 βαθμοί

Πρακτικές εξετάσεις:
Επιτυχής εξέταση - άριστα =100 βαθμοί
Επιτυχής εξέταση - λίαν καλώς = 80 βαθμοί
Επιτυχής εξέταση - καλώς = 60 βαθμοί

Παράγοντες που βαθμολογούνται:
Αρχαιότητα: 5 βαθμοί ανά 5ετή συνεχόμενη παρουσία σε Εκθέσεις. Πλαφόν 10 βαθμοί.
Διακρίσεις: 2 βαθμοί σε κάθε 1η διάκριση, 1 βαθμός σε κάθε 2η διάκριση και ½ βαθμός σε κάθε 3η διάκριση. Πλαφόν 10 βαθμοί.
Εργασίες – δημοσιεύσεις: 5 βαθμοί για κάθε δημοσιευμένο άρθρο στην ειδικότητα που εξετάζεται ο δόκιμος κριτής. Πλαφόν 10 βαθμοί.
Για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στις εξετάσεις ο δόκιμος κριτή, θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 160 βαθμούς σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες.

ΑΡΘΡΟ 4

Από την Ε.Κ χορηγείται στους επιτυχόντες κριτές σχετική βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης και ικανότητας κριτή, όπου εκτός από το ονοματεπώνυμο αναγράφεται η ημερομηνία απονομής, η τελική βαθμολογία και η ειδικότητα για την οποία πιστοποιήθηκε ο νέος κριτής.
Με τα στοιχεία αυτά εγγράφεται αυτομάτως και στο μητρώο της Ε.Κ.