Κανονισμός Ομοσπονδιακού Τεχνικού Συμβουλίου (ΟΜ.Τ.Σ) και Ομοσπονδιακών Τεχνικών Επιτροπών (ΟΜ.Τ.Ε)

Οι Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές (ΟΜ.Τ.Ε) είναι το τεχνικό όργανο της Ομοσπονδίας που σκοπό έχει την συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, ταξινόμηση, επισημοποίηση και ενημέρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών που άπτονται στην διαχείριση των εκτρεφόμενων πτηνών συντροφιάς. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (standards), η καρτέλα κρίσης/ βαθμολογία, η διάμετρος του κλειστού δακτυλιδιού που φέρει το κάθε πτηνό συντροφιάς, οι ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας, κ.λ.π. Η διάρθρωση της κάθε ΟΜ.Τ.Ε γίνεται από έμπειρους και αναγνωρισμένους εκτροφείς πτηνών συντροφιάς των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας. Η κάθε ΟΜ.Τ.Ε αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη της και η θητεία τους διαρκεί για πέντε (5) χρόνια.

Το Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συμβούλιο (ΟΜ.Τ.Σ) είναι το τεχνικό όργανο της Ομοσπονδίας που διοικεί και κατευθύνει στο έργο τους τις ΟΜ.Τ.Ε. Αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συντονιστή, ως πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ, τον γραμματέα και τους προέδρους των ΟΜ.Τ.Ε, ως μέλη, και η θητεία του διαρκεί για πέντε (5) χρόνια.

Ο κανονισμός του ΟΜ.Τ.Σ και των ΟΜ.Τ.Ε εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2017 και βρίσκεται αναρτημένος ως .pdf αρχείο στην ενότητα <Τεχνικές Επιτροπές>.