Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Πρόεδρος - Μπούρας Παύλος (ΕΛΙΤ)

Αντιπρόεδρος Α' - Μπέρδος Παναγιώτης (ΦΑΠ)

Αντιπρόεδρος Β' - Μαρτίκας Γεώργιος (ΣΦΩΠ)

Γενικός Γραμματέας - Φαλιέρης Ιωάννης (ΛΟΠΑΧ)

Ειδικός Γραμματέας - Παπαδάκης Κωνσταντίνος (ΣΦΩΠ)

Οργανωτικός Γραμματέας - Κατάκαλος Κωνσταντίνος (ΛΟΠΑΧ)

Ταμίας - Γάγας Σταύρος (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων - Γιαννόπουλος Νικόλαος (ΣΦΩΠ)

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Παπαδόπουλος Ιωάννης (ΟΕΜ)

Υπεύθυνος Εκδόσεων - Νικολογάννης Σωτήριος - (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού - Γρηγοριάδης Παναγιώτης (ΕΣΕΜ)