Αποχώρηση του Συλλόγου Π.Ο.Κ από την Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι με την από 14/06/2020 επιστολή του, ο Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων (Π.Ο.Κ) ζήτησε την αποχώρησή του από την Π.Ο.Ο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, μέλος- σύλλογος διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με έγγραφη δήλωση του ότι επιθυμεί να αποχωρήσει.

Ως εκ τούτου, από 14/06/2020 ο σύλλογος Π.Ο.Κ δεν ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας.

Στο σύλλογο Π.Ο.Κ και στα μέλη του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία σε οποιαδήποτε μελλοντική εκδήλωση ή δραστηριότητά τους.

Αναθεώρηση του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Στις 20/6/2020 στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας μας το προσχέδιο του αναθεωρημένου καταστατικού της Ομοσπονδίας, όπως αυτό συντάχθηκε από την ορισθείσα, από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, επιτροπή αναθεώρησης του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Δόθηκαν οδηγίες στα μέλη - συλλόγους για το τρόπο υποβολής των προτάσεων, επισημάνσεων και εισηγήσεων επί του προσχεδίου.

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου και δίκαιου καταστατικού προσαρμοσμένου στα δεδομένα της εποχής μας είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και των μελών - συλλόγων της, για αυτό το λόγο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν την ανάλογη συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Μετάθεση ημερομηνίας πραγματοποίησης της Τακτικής Γ.Σ της Ομοσπονδίας έτους 2020

Μετά την απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για τη λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ανάπτυξης του κορονοϊού στη χώρα μας με την απαγόρευση πραγματοποίησης συνεδρίων και συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μετατίθεται για το μήνα Ιούνιο του 2020, ελπίζοντας να έχουν αρθεί έως τότε τα περιοριστικά μέτρα και να έχει βελτιωθεί η όλη κατάσταση.

Με εντολή προέδρου Δ.Σ

Παναγιώτης Μπέρδος
Πρόεδρος Π.Ο.Ο.

Αναθεώρηση του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε η ανασύσταση της επιτροπής για την αναθεώρηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Η νέα τριμελής επιτροπή θα καταρτήσει το προσχέδιο του νέου καταστατικού και θα το υποβάλλει σε προκαθορισμένο χρόνο στο Δ.Σ και στη συνέχεια στους συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, θα συγκληθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση για την οριστικοποίηση του νέου Καταστατικού.

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου και δίκαιου καταστατικού προσαρμοσμένου στα δεδομένα της εποχής μας είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και των μελών - συλλόγων της, για αυτό το λόγο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν την ανάλογη συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Σελίδα 3 από 32